Wie zijn wij

Onze website is: https://4feedt.nl

Artikel 1. Definities
1.1 4FEEDT is een online winkel in producten voor huisdieren, welke via www.4FEEDT.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van 4FEEDT, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website 4FEEDT, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Aan het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 4FEEDT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 4FEEDT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en België is € 9,50. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland en België is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Voor de voorwaarden voor gratis bezorging in onze gratis bezorgregio, zie ‘Gratis bezorging”

4.3 4FEEDT kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door:

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor betalingen met iDEAL worden géén extra kosten berekend.

b) Door middel van overboeking per bank. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door 4FEEDT te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. Voor betalingen middels overboeking per bank worden géén extra kosten berekend.

c) Betaling bij aflevering. Voor betaling bij aflevering worden geen extra kosten berekend.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

5.3 De klant geeft 4FEEDT toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van 4FEEDT.

Artikel 6. Levering
6.1 4FEEDT levert GRATIS in de regio op vastgestelde dagen

6.2 4FEEDT streeft ernaar om de bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. 4FEEDT is echter niet verplicht binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling ter verzending aan te bieden.

6.3 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.4 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 4FEEDT zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.5 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan 4FEEDT verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen en herroepen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze binnen zeven werkdagen na ontvangst geruild worden. Hiertoe dient u eerst contact op te nemen met 4FEEDT.

8.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.

8.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder verplichtingen uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

8.3 Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking aan ons retourneren. Hiertoe dient u eerst contact op te nemen met 4FEEDT en dient u onze instructies op te volgen.

8.4 De verzendkosten van retourneren zijn voor rekening van u.

8.5 Bij vooruitbetaling zal 4FEEDT het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terug betalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Artikel 9. Klachten
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. 4FEEDT raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk bij ons te melden. U kunt een e-mail sturen naar: info@4feedt.nl

9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een product na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het product vertoont na kort gebruik extreme slijtage. De garantietermijn op een product is 6 maanden na ontvangst. Hiervan zijn voeding en voedingssupplementen uitgesloten. De redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende product moet ook 6 maanden te zijn.

De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt een mail sturen aan info@4feedt.nl

9.3 Voor het terugzenden van het als klacht aangemelde product kunt u kiezen uit twee methoden:

· Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bv. TNT). Artikelen, welke per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten in rekening welke ons door TNT in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de als klacht aangemelde artikelen.

· Persoonlijk afgeven in onze winkel te UDEN (zie openingstijden onder ‘openingstijden’ in het hoofdmenu). U kunt de als klacht aangemelde artikelen in de verpakking waarin u de bestelling heeft ontvangen af geven bij ons kantoor te Uden. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht exact te worden gevolgd.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@4feedt.nl. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert 4FEEDT het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, 4FEEDT zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 11. Drogisterij producten
Bestellen van drogisterij producten geschiedt op eigen verantwoording. Onze produkten zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit, doch voor een onjuiste keuze kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden. Onze producten zijn niet bedoeld voor gebruik in plaats van de behandeling door de dierenarts, maar ter ondersteuning. Deze producten zijn geen medicijnen en maken generlei aanspraak op de werking als medicijn. Indien u ook maar enigszins denkt dat uw huisdier ziek of niet in orde is, gelieve u uw dierenarts te raadplegen voor een juiste diagnose en een doorlopende toetsing van de door u gekozen behandelingen of producten om ervoor te zorgen dat zij optimaal passen bij de behoeften van uw huisdier.

Artikel 12. Overmacht
In geval van overmacht is 4FEEDT niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover 4FEEDT als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat er bij correcte nakoming niet zou zijn geweest.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@4FEEDT.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

· zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

· zullen 4FEEDT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Neem contact met ons op voor producten van hoge kwaliteit voor de beste prijs

Wij willen ons onderscheiden door ons te richten op kwalitatief hoogwaardige producten voor een scherpe prijs en een uitstekende service o.a. onze kosteloze bezorgservice (in de regio) en omruilgarantie want:

UW VIERVOETER MOET HET ER GOED OP DOEN!

4feedt.nl

BTW nr: NL004001237B93
KvK nr: 84675152
IBAN: NL04INGB0008041733

Copyright © 2023, 4feedt.nl